Wettelijke vermeldingen

De redacteur van de website

SAS ODICE
Maatschappelijke zetel: 130, boulevard de la Liberté, 59000 LILLE, Frankrijk.
Hoofdvestiging: Z.A.E. Les Dix Muids, rue Lavoisier, 59770 MARLY, Frankrijk.
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Lille onder nummer SIRET : 33783081400055 - RCS LILLE B 337 830 814
Met BTW nummer (N° TVA intracommunautaire) : FR 79 337 830 814
Hierna genoemd « ODICE »

De aanbieding van webhosting

Onderneming: OVH
2 Rue Kellermann 
59100 ROUBAIX (Frankrijk)
Tel.: 08 99 701 761
Fax: 03 20 20 09 58
Contact: Webmaster
Email: support@ovh.com

Hoofdredacteur
Dhr. John Peters-Dickie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ARTIKEL 1. DOEL

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor toegang tot de website www.odice.com (hierna « Website » genoemd), waarvan de exclusieve eigendomsrechten toebehoren aan ODICE.

ODICE behoudt zich de mogelijkheid voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om deze aan te passen aan de ontwikkelingen van de Website en/of van de exploitatie ervan. Deze wijzigingen verplichten de Gebruiker zodra deze online beschikbaar zijn. Gebruikers worden derhalve geadviseerd om de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

ARTIKEL 2. DEFINITIE

Elke persoon die toegang heeft tot de Website, ongeacht zijn of haar hoedanigheid, de plaats waar hij of zij zich bevindt, de wijze waarop hij of zij verbinding maakt met de Website, de bedoeling en het doel van zijn of haar toegang tot de op de Website gepubliceerde gegevens, is gebruiker van de Website (hierna « Gebruiker » genoemd).

De Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden door verbinding te maken met de Website.

 

ARTIKEL 3. TOEGANG TOT DE DIENSTVERLENING 

De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van het feit dat hij of zij zich voorafgaand moet inschrijven op de Website teneinde toegang te krijgen tot de Technische productinformatie over de op de Website aangeboden producten.

De Gebruiker dient zich te identificeren door middel van een geldig e-mailadres en een wachtwoord. Het wachtwoord is een persoonlijk wachtwoord van de Gebruiker, dat bevestigd moet worden.

De Gebruiker krijgt op deze manier permanente en beveiligde toegang tot de Technische productinformatie.

De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn of haar inlogcode en wachtwoord en verklaart dat iedere verbinding of gegevensoverdracht met gebruik van zijn of haar inlogcode en wachtwoord geacht wordt als zijnde uitgevoerd door de Gebruiker.

De Gebruiker is verplicht om zijn of haar naam, voornaam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres op te geven.

Zodra de inschrijving plaats heeft gevonden ontvangt de Gebruiker een e-mailbericht ter bevestiging van de inschrijving, dat wordt verzonden naar het eerder opgegeven e-mailadres.

In het geval van wijzigingen in de door de Gebruiker geleverde informatie dienen deze online te worden bijgewerkt, waarna de bijgewerkte informatie op de eerste werkdag na genoemde update in werking treedt.

 

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

ODICE spant zich in om de Website zonder onderbreking toegankelijk te houden, uitgezonderd in het geval van overmacht of een gebeurtenis buiten die buiten de invloed van ODICE valt, en onder voorbehoud van eventuele onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de Website en/of werkzaamheden voor verbetering en of wijziging van de Website, die kunnen plaatsvinden zonder dat ODICE de Gebruikers hier voorafgaand voor waarschuwt.

ODICE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen in de toegang tot de Website en de hieruit voortvloeiende schade, ongeacht de omvang van de schade, voor de Gebruiker of voor derden, uitgezonderd directe schade als gevolg van grove nalatigheid of opzet door ODICE.

Elke Gebruiker dient overigens alle gepaste maatregelen te treffen om zich te beschermen tegen besmetting van zijn of haar gegevens, software of hardware door virussen die zich eventueel op de Website of in de hierop gepubliceerde informatie kunnen bevinden.

 

ARTIKEL 5. HYPERLINKS

De Website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Deze koppelingen worden ter indicatie verstrekt en ODICE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze koppelingen, ongeacht de inhoud of de voorwaarden voor toegang.

Het plaatsen van een hyperlink naar de Website is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van ODICE.

 

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de auteursrechten op de algemene structuur van de Website en de teksten, stilstaande of bewegende afbeeldingen, foto’s, geluiden en alle andere elementen waaruit de Website bestaat, zijn eigendom van ODICE of zijn het voorwerp van een vergunning voor gebruik.

Elke vorm van exploitatie, al dan niet commercieel, met name downloaden, kopiëren, reproduceren, distribueren, doorgeven, verspreiden, aanpassen, vertalen of representeren van de Website, zowel gedeeltelijk als geheel, met ongeacht welk huidig of toekomstig medium of procedé, op ongeacht welke huidige of toekomstige gegevensdrager, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ODICE is verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging, met name voor namaak volgens de artikelen  L. 335-2 en volgende van Franse Wet op de Intellectuele Eigendom, met voorbehoud van toepassing van artikel L. 122-5 van genoemde Wet.

Elk toegestaan gebruik van onderdelen van of gegevens op de Website dient plaats te vinden zonder enige denaturatie, wijziging of aantasting.

 

ARTIKEL 7. PERSOONSGEGEVENS

ODICE verplicht zich om verzamelde persoonsgegevens te verwerken met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en met name de (EU) Verordening  2016/679 van het Europese Parlement en de Raad d.d. 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna « Algemene Verordening Gegevensbescherming » genoemd) en wet n°78-17 d.d. 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, gegevensbestanden en vrijheden, gewijzigd door wet n°2018-493 d.d. 20 juni 2018 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (hierna « Gewijzigde Wet Informatica en Vrijheden » genoemd).

De Gebruiker is op de hoogte en aanvaardt dat zijn of haar persoonsgegevens op de Website kunnen worden verzameld en worden gebruikt door ODICE die handelt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevens wordt vermeld op de formulieren voor het verzamelen van gegevens.

Dit zijn de verschillende categorieën van verwerkte persoonsgegevens:

Categorieën verzamelde gegevens Doel van de verwerking Wettelijke basis Bewaartermijn Ontvanger van de gegevens
Burgerlijke staat, Contactgegevens, adres, telefoonnummer en e-mailadres) Beheer van aanvragen Toestemming 3 jaar vanaf de laatste activiteit ODICE, afdeling verkoop, afdeling IT Officiële dealers van ODICE Onderaannemer van ODICE
E-mailberichten Gebruik van een Gebruikersaccount voor toegang tot volledige technische productinformatie Toestemming 3 jaar vanaf de laatste activiteit ODICE, afdeling verkoop, afdeling IT Onderaannemer van ODICE, Officiële dealers van ODICE
Beheer van verzending Nieuwsbrief Toestemming Totdat Gebruiker verzoekt om stopzetting toezending. ODICE, afdeling verkoop, afdeling IT Onderaannemer van ODICE
Persoonlijke aanpassing van onze dienstverlening (bijvoorbeeld op basis van geraadpleegde technische productinformatie) Gerechtvaar-digd belang 3 jaar vanaf de laatste activiteit ODICE, afdeling verkoop, afdeling IT Onderaannemer van ODICE, Officiële dealers van ODICE

 

Persoonsgegevens mogen in de volgende gevallen buiten de Europese Unie worden verplaatst:

  • Voor verzending van de Nieuwsbrief. ODICE verplicht zich om software te gebruiken die voldoet aan Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • Voor de verwerking van aanvragen en het opvolgen van belangen voor de producten van ODICE van Gebruikers in de Verenigde Staten en in de landen van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) mogen de desbetreffende persoonsgegevens worden verstrekt aan de officiële dealers van ODICE in de Verenigde Staten en in de landen van het GOS. ODICE is verplicht om haar officiële dealers te vragen om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de verplichtingen van ODICE op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging. 

ODICE maakt gebruik van trackingtechnieken, met name cookies, om de Website te verbeteren en aan de behoeften van de Gebruiker aan te passen.

ODICE verplicht zich om de persoonsgegevens van Gebruikers slechts te gebruiken in het kader van de exploitatie van de Website.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Informatica en Vrijheden, heeft de Gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet en overdraagbaarheid van zijn of haar persoonsgegevens en kan de Gebruiker verzoeken om beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, die in de bestanden van ODICE zijn opgenomen.

Indien van toepassing kunnen deze rechten worden uitgeoefend:

  • Per e-mail: webadmin@odice.com 
  • Per post: ODICE - Z.A.E. Les Dix Muids, rue Lavoisier, 59770 MARLY (FRANKRIJK)

Binnen een termijn van 1 maand vanaf ontvangst van het verzoek zal een reactie worden verstuurd.

De Gebruiker beschikt overigens over het recht om een klacht in te dienen bij de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL), met name op de website www.cnil.fr.

 

 

 

ARTIKEL 8. COOKIES

Tijdens het gebruik van de Website worden gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de Gebruiker op de Website opgeslagen in een cookie (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van bezoek). ODICE  kan deze gegevens uitlezen bij volgende bezoeken van de Gebruiker. ODICE  draagt er zoveel mogelijk zorg voor dat de dienstverleners voor het meten van bezoekersaantallen zich strikt houden aan de gewijzigde Wet Informatica en Vrijheden en dat deze zich verplichten om passende maatregelen te treffen voor beveiliging en bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens.

 

Hiertoe maakt ODICE gebruik van Google Analytics van Google Ireland Limited, de Europese dochteronderneming van het Amerikaanse concern Google LLC dat beschikt over een Privacy Shield certificering dat garant staat voor een passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens.

Met deze cookie kan de Gebruiker niet worden geïdentificeerd.

De Gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies en cookies in- of uitschakelen in de browserinstellingen. Bijvoorbeeld:

 

Als cookies echter zijn uitgeschakeld, kunnen sommige functionaliteiten van de Website niet gebruikt worden.